En løbende oversættelse af bogen The Buddha's Noble Eightfold path skrevet af Sangharakshita

1. PERFECT VISION
Eksistensens natur

Uanset hvor lidt vi måtte vide om buddhismen, så ved vi dog at det er en sti eller en retning. Det er en sti eller retning, der fører til en tilstand af erkendelse af sandheden, eller af enhed med virkeligheden (oneness), som vi kalder oplysning, Nirvana, eller virkeliggørelse af ens egen Buddhahood. Denne sti eller vej kommer til udtryk i en række forskellige formuleringer, og den nok bedst kendte af disse er ”den ædle ottefoldige vej”.

Den ædle ottefoldige vej er den fjerde af de fire ædle sandheder.

Hvis vi vender tilbage til Buddhas første forelæsning, om ”at dreje Dharmaens hjul (livets hjul)”, som han afholdte i Dyrehaven på Sarnath kort efter han havde opnået sin oplysning, ser vi, at hovedindholdet i denne fortælling, hvor Buddha meddelte hans store åndelige opdagelse til menneskeheden, var de fire ædle sandheder:                     

Lidelse
Årsagen til lidelse
Ophør af lidelse, og
Vejen der fører til ophør af lidelser.

Den sidste af disse er ingen anden end ”den ædle ottefoldige vej”.

Hvis vi følger udviklingen i den Buddhistiske historie, så ser vi, fra den ene skole til den anden, fra den ene tradition til den anden, det være sig i Indien, Tibet, Burma, Thailand, Japan eller Sri Lanka, alle de lande hvor buddhismen har spredt sig til, Vi finder  igen og igen henvisninger til de fire ædle sandheder, og især til Den ædle ottefoldige vej.

Derfor, medmindre vi kender til disse fire ædle sandheder, og særligt sandheden om vejen til ophør af lidelser – ja hvis vi ikke forstår disse sandheder blot i nogen grad, så ved vi kun meget lidt om buddhisme.

Udtrykket ”Den ædle ottefoldige vej” er en oversættelse fra sanskrit ordene ”Arya-astangika-matga”, Ordet Arya oversætter vi til ”ædel”.

I Indien i gamle dage, blev dette ord oprindeligt brugt i en mere eller mindre racevendt forstand, det blev brugt til at udskille de angribere der kom ned igennem Indien fra Centralasien gennem bjergpassene i det nord-vestlige Indien, og som overtog magten fra den oprindelige befolkning. Gradvist som århundrederne gik, fik udtrykket Arya og dets forbundne form 'arisk' antages en etisk og åndelig betydning.

I buddhismen henviser ordet enten direkte eller indirekte til realisationen af den ultimative virkelighed. Uanset om det er den spirituelle vej selv, det åndelige mål, eller ethvert andet aspekt af det åndelige liv, kan det betegnes Arya.

Ordet Arya betyder ikke kun "ædel" men også "hellig", nogle oversættere taler derfor ikke kun om de fire ædle sandheder og den ædle ottefoldige vej, men også om de fire hellige sandheder og den hellige ottefoldige vej. (Lama Govinda, en tysk buddhistisk lærer, der levede i mange år i Østen, plejede at fortælle en sjov historie. I de tidlige dage for Buddhismen i Tyskland var der to rivaliserende grupper, en insisterer på, at Arya betød "ædle", den anden, at det betød "hellig". Disse to grupper, Ædle sandhed’ere og Hellige sandhed’ere, var altid på kant med hinanden. Ud over at illustrere hvordan folks meninger nogle gange falder forskelligt ud, understreger denne lille historie også, at man ikke skal lade sig rive med af ord. Selvom der ganske vist er en vis forskel på ordene ”ædel” og ”hellig” var det hele jo blot en kontrovers om et spørgsmål som har meget lidt betydning.

Sanskrit ordet Asta betyder ganske enkelt "otte", mens Anga betyder lem, del, eller måske kropsdel. I mere moderne indisk sprog, tales der f.eks. om paiicånga-pranama eller prostration med fem lemmer, det vil sige to arme, to ben, og hovedet. (På sanskrit kaldes hovedet uttamånoa eller 'højeste del.) Så selv om vi normalt tænker på den ædle ottefoldige vej, som bestående af otte på hinanden følgende trin eller faser, henviser brugen af ordet Anga til at de otte trin eller faser ikke nødvendigvis er på hinanden følgende, men nærmere samtidige eller vilkårlige. Faktisk er stien ottefoldig i den forstand, at den er otte-lemmet eller otte-delt, snarere end bestående af otte succesive trin.

Marga betyder simpelthen sti eller retning.

PERFECT VISION


Det første trin af den ædle ottefoldige vej kaldes samyag-dristi på Sanskrit. Dette bliver normalt oversat med "ret forståelse", men en sådan oversættelse er langt fra tilfredsstillende. Her, som det så ofte er tilfældet med buddhistiske termer og udtryk, kan vi bedst finde den virkelige betydning af ordene ved at gå tilbage til originalsproget.

Så, hvad betyder samyag-dristi egentlig?

Samyag (eller samyak), som er sat foran navnet på alle otte trin, eller lemmer, af stien, betyder "korrekt", "hel", "grundig", "integreret", "komplet", "perfekt2. Det er slet ikke ment  som "rigtig" sat i modsætning til "forkert".

Når vi taler om "ret forståelse", gives der udtryk for en rigtig forståelse i modsætning til en forkert forståelse, eller en rigtig handling i modsætning til en forkert handling o.s.v.

Man giver herved udtryk for en temmelig smal, rent moralske fortolkning af stien. Men samyak betyder meget mere end bare "rigtig". Som nævnt tidligere betyder det også "hel", "integreret", "komplet" og "perfekt". Perfekt er sandsynligvis den bedste oversættelse.

Dristi betyder i sin rodform 'at se', i betydningen "udsyn", "udsigt", "vision". Det er ikke bare "forståelse", og slet ikke forståelse i en rent teoretisk, intellektuel eller abstrakt forstand. Det er noget direkte, noget umiddelbart og intuitivt. Hvis vi uden dybere tankevirksomhed oversætter samyag-dristi, det første skridt af stien, som"Ret forståelse", har vi fra starten af tilført en subtil misforståelse i vores studier, og vores praksis af Buddhas lære.

Samyag-dristi skal langt hellere opfattes som integreret, eller perfekt syn på tingenes tilstand. Oversætter vi på denne måde kommer vi meget tættere på den virkelige betydning, tættere på den indre fornemmelse af udtrykket. Hvis man sammenligner de to oversættelser, forsøger at nyde deres åndelige kvalitet, vil du opdage, at "Perfect Vision" gengiver noget andet end "ret forståelse". "Ret forståelse" er temmelig banalt, temmelig almindelig, og snarere intellektuelt. Men hvis du siger "Perfect Vision" er det som om en helt ny verden har åbnet sig, som om en ekstra dimension er blevet tilført. Lad det derfor være oversat med "Perfect Vision": en vision, som foreløbigt forklarer om eksistensens natur, og sandheden om tings realitet, hvordan alting faktisk er.


The Path of Vision og vejen til Transformation

Ifølge den indisk/buddhistiske tradition falder den ædle ottefoldige vej helt naturligt ind i to store afsnit. Den første af disse er kendt som Path of Vision (darsana-marga), den anden som Path of Transformation (Bhavana-marga). Hermed består den ædle ottefoldige vej af to mindre "stier", to på hinanden følgende etaper. Path of Vision svarer blot til den første Anga, eller trin, "Perfect Vision". Path of Transformation svarer til de syv resterende trin: Perfekt Emotion, Perfekt speach, Perfekt Action, Perfekt Livelihood, Perfekt indsats,   Perfekt Awareness og Perfect Meditation.

Betydningen af denne opdeling er, at Perfect Vision repræsenterer en fase af indledende åndelig indsigt og erfaring, mens resten af den ottefoldige vej repræsenterer transformation af hele ens væsen, i alle dens højder og dybder, i alle dens aspekter, i overensstemmelse med, den i første del opnåede indsigt og erfaring. Vejen til transformation repræsenterer en komplet og gennemgribende transformation af ens følelsesliv, tale, kommunikation med andre, levebrød, og så videre. Man kan omdanne ens levebrød, der er det femte trin, før ens tale, som kun er det tredje, men til sidst, på den ene eller anden måde vil hele ens væsen blive omdannet i sine højder og dybder, bevidst og ubevidst.

Denne indledende åndelige oplevelse - denne perfekte Vision eller Path of Vision kan opstå på forskellige måder for forskellige mennesker. Der er ikke noget ensartet mønster.
Den store forskellighed der er os mennesker imellem kan genfindes i det åndelige liv generelt og skinner igennem i måden som folk finder deres egen spirituelle vej.

For nogle mennesker opstår Path of Vision som følge af personlig tragedie, et dødsfald eller tab. Hele deres eksistens rystes kraftigt som ved et jordskælv, hvor alt hvad de har hold af, hold kært er revet bort. Når livet på denne måde ligger i ruiner begynder de at sætte spørgsmålstegn ved livet, begynder at søge dybere, og under sig over meningen med ens liv, hvorfor de er her.

For andre kan Perfect Vision opstå i en slags spontan mystisk oplevelse. ("Mystisk" er egentlig ikke det rigtige ord. Mange mennesker kommer til at tænke på noget overtroisk, unaturligt med dette ord, men vi har ikke et bedre ord for det.

Man kan finde en række af disse mystiske oplevelser beskrevet i Bucke's Cosmic Consciousness, en bog udgivet i 1901, som stadig er værd at læse. Det er overraskende, hvor mange mennesker som har haft en oplevelse af denne art, et sjældent øjeblik i ekstase, eller indsigt, eller enorm kærlighd, som tilsyneladende uden nogen form for varsel,  besatte dem, fejede benene væk under dem, og løftede dem op i en ny dimension, og fuldstændig ændrede deres syn på livet. Under samme overskrift, mystiske oplevelser, kan vi inkludere vores oplevelse af naturen, som når vi bliver overvældet af synet af en fantastisk solnedgang, eller når langt ude på landet oplever en altgennemtrængende fred, stilhed og ro.

Undertiden kan Path of Vision opstå blot ved at se på et smukt maleri, eller lytte til et stykke musik. Ved sådanne lejligheder kan vi blive revet med ind i en helt ny dimension af tilværelsen. Nogle gange kan det opstå som følge af dyb og langvarig filosoferen. Nogle mennesker bestræber sig på at række ud og gribe sandheden ved hjælp af intellektet. De forsøger at gå i dybden med fornuft og logik. Det er den måde de tænker, filosoffen, vismanden. Nogle folk tænker sig rent faktisk til virkeligheden, til Path of Vision.

For andre kan det opstå på en helt anden måde, som følge af deres meditationspraksis. Når sindet er blevet systematisk gjort stille, og når alle tanker er gjort tavse, er der stadig den klare bevidsthed tilbage. Under disse betingelser kan perfekt vision opstå. Nogle gange kan det opstå for dem, der er involveret i altruistiske gøremål, som f.eks. at pleje de syge eller passe de ældre. For de, som ofrer dem selv, og deres personlige interesser og som er helt uselviske i deres arbejde og deres handlinger, selv midt i deres arbejde kan perfect vision komme til dem

Endelig kan det for nogle opstå som et resultat af hele deres oplevelse af livet, deres livserfaring kan lede til det, især når de bliver ældre og man må håbe mere modne af alderen. Når alle trådene i deres liv begynder at finde sammen og mønsteret i deres liv begynder at give en slags mening da kan perfect vision opstå ud af den enkeltes modning i livet.

Dette betyder ikke at visdom automatisk kommer med alderen. Langt fra! Hvis det var tilfældet behøvede man jo ikke gøre sig den ulejlighed at erhverve sig visdom, som ung. Men for de som har ført et helt menneskeliv, når de blødes op og måske forsødes en smule da kan deres erfaring blive klarere, og vejen til perfect vision kan undertiden opstå.

Således kan Path of Vision opstå på alle disse forskellige måder, for forskellige mennesker. For nogle er det endda opstået i en drøm. Men uanset hvordan det opstår for os, skal vi være meget forsigtig med ikke at miste det, for ikke at glemme det. Dette sker meget let, for som digteren siger, "verden er for meget med os." Vi kan have en oplevelse,
så vidunderligt, at vi måske tror, at vi aldrig vil glemme den, men efter kort tid, efter et par dage eller uger, er den ikke længere i vores bevidsthed. Det er som om den aldrig havde været der. Så vi skal værne om det, dyrke det, dvæle ved det - prøve at uddybe det, tydeliggøre det, udvikle det - hele tiden. Vi bør i sidste ende forsøge at give oplevelsen mulighed for at gennemsyre og forvandle hele vores væsen, hele vores liv.

Sammenfattende kan man sige, at formålet med denne store buddhistiske lære af Path af Vision og vejen til transformation er at gøre os i stand til at bringe hele vores liv op til det niveau hvor vi har vore højeste øjeblikke. Dette er, hvad det vil sige at udvikle sig spirituelt. Dette er, hvad det vil sige at følge den ædle ottefoldige vej. Det betyder at opnå perfect vision på den ene eller anden måde, og herefter omdanne hele vores væsen og værende i overensstemmelse med denne vision.


Eksistensens karakter

... to be continued...

Buddhas ædle ottefoldige vej